updated: 05.07.24 17:36
Ergebnisliste
Athletic Club Olomouc
Czech Open 2024
at05./06.07.2024 in Olomuc - Athletic stadium TJ Lokomotiva Olomouc
result list
5.07.2024 / 17:36

Men
shot put wheelch men 5.07.2024
final F32
1. 32 Kubicek, Jan 2000 TJ ZP Nola Teplice 4,13 m
3,54 3,19 3,60 3,44 3,44 4,13
2. 32 Novak, Frantisek 1996 TJ ZP Nola Teplice 3,72 m
3,03 3,40 3,30 3,32 3,72 3,49
3. 32 Skopalik, Lubomir 1987 SK Kocianka Brno 3,65 m
2,52 3,06 3,28 3,31 3,59 3,65
4. 32 Svoboda, Filip 1997 TJ ZP Nola Teplice 3,42 m
3,02 3,02 3,42 2,84 2,60 2,37
5. 32 Moisejev, Danill 2001 SK Kocianka Brno 3,08 m
2,35 2,73 3,08 2,68 3,01 2,50
6. 32 Dirda, Frantisek 2005 SK Kocianka Brno 2,33 m
2,28 2,33 2,23 2,13 2,14 2,21

Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: Team Thomas
Site loaded in 0.004 s. - LaIVE (Version: 0.13.3.2023-01-04 IPC - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net)
Data handling by COSA WIN.